Wednesday, July 9, 2014

ඔබ සැමට අබ සරණයි!!! (#@#!@#! ^%$^$ @@##@$)

අබසරණයි කියන ප්‍රකාශය පසුගිය දිනවල ලොකු ආන්දෝලනයක් ඇතිකළා. සිංහලයන්ගේ සිංහල දැනුම පිළිඹඳ හෙළුව එමගින්ම ලස්සනට පේනවා. අබ කියන වචනයේ එක අර්ථයක් බුදුන් වන බව දන්නේ කීදෙනෙක්ද? අබසරණයි කියන ප්‍රකාශයේ නියම තේරුම් බුදු සරණයි කියන එකම බව දන්නේ නම් ඔය වචනය ගැන ලොකු කතාවක් යන්නේ නැහැ නේද? අපගේ භාෂා දැනුම ගැන ලජ්ජා වෙන්න ඕන.

කාටර් ශබ්ද කෝෂය අනුව අබ කියන වචනය යෙදෙන තැන්
1. අදස්න (page 24) අදසුන්, a. E. for P. අදස්සන, fr. අදර්‍ශන: invisible. අදස්න, n. mustard, අබ. අදහනවා, v. t. to believe in, trust in, worship; pret. ඇදහුවා; v. n. ඇදහීම.
2. අබ (page 49) අඵලකම, අ ඵලතාව, අ ඵලත්වය, n. unfruitfulness &c., ඵලනැතිකම &c., fallowness, පුරන් කම. අබ, n. cloud, වලාකුළ: ap. of Buddha. අබ, n. or a. mustard, mustard seed. අබ ඇටය, n. a grain of
3. අබ (page 49) n. unfruitfulness &c., ඵලනැතිකම &c., fallowness, පුරන් කම. අබ, n. cloud, වලාකුළ: ap. of Buddha. අබ, n. or a. mustard, mustard seed. අබ ඇටය, n. a grain of mustard; pl. අබ ඇට. අබ
4. අබ ඇටය (page 49) අබ, n. cloud, වලාකුළ: ap. of Buddha. අබ, n. or a. mustard, mustard seed. අබ ඇටය, n. a grain of mustard; pl. අබ ඇට. අබ කුප්පිය, n. mustard-cruet.
5. අබ ඇටය (page 49) cloud, වලාකුළ: ap. of Buddha. අබ, n. or a. mustard, mustard seed. අබ ඇටය, n. a grain of mustard; pl. අබ ඇට. අබ කුප්පිය, n. mustard-cruet. අබතුර. n. E. of
6. අබ කුප්පිය (page 49) අබ, n. or a. mustard, mustard seed. අබ ඇටය, n. a grain of mustard; pl. අබ ඇට. අබ කුප්පිය, n. mustard-cruet. අබතුර. n. E. of අභ්‍යන්තරය: the inside, ඇතුළ. අබතුරු, n.
7. අබ පිටි (page 49) අබන්ධුර, a. unlovely, displeasing. E. S. අ බඳ, ad, continually, නිබඳ, නිතරම. අබ පිටි, n. mustard flour, ground mustard. අබ්බ, n. name of one of the hells; a number, ගණනක්.
8. අබ බෙහෙත් කඩ (page 49) පිටි, n. mustard flour, ground mustard. අබ්බ, n. name of one of the hells; a number, ගණනක්. අබ බෙහෙත් කඩ, n. mustard poultice, sinapism. අ බය, a. See අභය. අ බර, a. not heavy, light:
9. අබලුව (page 49) අබලිවෙනවා, v. i. to waste away, become feeble, බෙලහීන වෙනවා, perish, නාස්තිවෙනවා. අබ ලුව, n. lobe of mustard seed, අබපියල්ල. අබවස, n. E. of අභ්‍යවකාශ, open place, එළිමහන.
10. කටුක (page 145) කටුක, a. pungent, piquant, acrid, කුළු, කට දන; severe, painful, සැර. කටුක, n. mustard, අබ; compound of three pungent substances, viz. black pepper, long pepper and dried ginger. කටුකකම, කටුක රස, n. pungency &c. (see adj.), කුළු
11. ආසුරී (page 98) n. for ආශීවිෂයා. ආසුර, n. black salt, කළු ලුණු. ආසුරී, n. mustard, අබ. ආ සේචනය, n. (ආ on, සිච් to sprinkle), sprinkling, ඉසීම. ආ සේධය,
12. තීක්‍ෂණ•ගන්‍ධා, තීක්‍ෂණගන්‍ධිනී (page 260) n. acute person, precisian. තීක්‍ෂණ•ගන්‍ධා, තීක්‍ෂණගන්‍ධිනී, n. mustard, අබ. තීක්‍ෂණ•දෘෂ්ටි, a. lit. and fig. sharp-sighted, quick-sighted.
13. තීව්‍රා (page 261) තීත්‍රතාව, තීව්‍රය, n. sharpness &c. තීව්‍රා, n. medicinal plant, black mustard, කළු අබ; name of a river in Eastern Bengal, පද්මවති. තු, int. fie, shame.
14. පස්•මල් (page 370) වසවර්‍තතියා, අභි සංස්කාරය. See පංචමාර. පස්•මල්, n. pl. five kinds of flowers or flower-like substances, viz. හෙළ අබ, සුන්සාල්, දෑස මන්, ඊතණ, විලඳ. පස්•මස්, n. dry-ground food, viz. කුරක්කන්, which is not grown in a swamp.
15. රාජික, රාජිකා, රාජිය (page 535) n. (රාජ ආ:), royal seat, throne, සිංහාසනය. රාජික, රාජිකා, රාජිය, n. black mustard, අබ; field, පිට්ටනිය, row, range, පේළිය. රාජිත, a. (රාජ් to shine), shining, irradiated, resplendent,
16. වලයබරණය (page 568) sore throat, වණවූ උගුර inflammation of the throat, උගුර දැවිල්ල; army, යුද්ධ සේනාව. වලයබරණය, n. (•වලය අබ:), ring-ornament, viz. armlet, bangle, අත්වළල්ල වලයා, a. kind of fish. වලයිත, a. (වල
17. වැලබරණය (page 581) වැලපෙනවා, v. i. to utter lamentation, lament, wail, mourn; pret. වැලපුණා. වැලබරණය, n. (වැල් අබ:), row or string of jewels, as a necklace, bracelet &c. වැලමිට,වැලිමිට, n. elbow; pl. වැලමිටි, වැලිමිටි.
18. ශ්වේත•සර්‍ෂප (page 632) ශ්වේත•ශෝඵය, n. white swelling. ශ්වේත•සර්‍ෂප, n. white mustard, හෙළ අබ. ශ්වේත•සීස, n. white-lead, සුදු ඊයම්. ශ්වේත•හංසයා,
19. සරිෂප (page 663) සරි•ලනවා, v. t. to meet, find, receive, සම්බ වෙනවා; get, සම්බකරගන්නවා. සරිෂප, n. mustard, අබ. See ශර්‍ෂප. සරිසපයා, n. See සරිසෘපයා. සරීසෘපයා,
20. සිතසර්‍ෂප (page 679) සිතව්ව, n. confusion of mind, perplexity, සිත් වියවුල. සිතසර්‍ෂප, n. white mustard, හෙළ අබ. සිතාංකයා, n. (සිත white, අංක mark, spot), a species of fish, lacertus cincus.
21. සිදු•බිජු (page 680) සිදු•පෙණ, n. sea foam: see මුදුපෙණ. සිදු•බිජු, n. mustard seed, mustard, අබ. සිදුර, n. E. of ජීද්‍රය: hole, cavity, perforation; pl. සිදුරු.
22. හබ (page 714) v. c. of හපනවා: to cause to touch or strike against; pret. හැප්පුවා; v. n. හැප්පීම. හබ, n. mustard, අබ. හබක, n trap or snare, උගුළ; pl. හබක්. හබකරනවා, v. to dispute, quarrel,
23. අබ (page 735) අපත්‍ර, see පතුක්. අපරාජිත, see නිල්කටරොළු. අබ, mustard, Brassica juncea (Crucif.). අභය, see අරත්න and සැවැන්දරා. අභයා, see
24. අසුරී (page 736) අසිපත්‍ර, අසි•පත්‍රක, lit. sword-leaf: sugar-cane, Saccharum officinarum, උක්. අසුරී, black mustard, Sinapis nigra, see අබ. අසෝක, see අශෝක. අස්•කන්, E. of අශ්වකර්‍ණ.
25. කදම්බි, කදම්බික (page 740) a sp. of plantain. කදම්බි, කදම්බික, see කොළොම් and පොළොල්; also for mustard, Sinapis campestris, අබ. කදම්බි•පුෂ්පී, a medicinal plant, see මුඩමහණ. කදලී.

වැඩි විස්තර සඳහා මෙය බලන්න.
https://www.facebook.com/groups/SinhalaBasha/permalink/320645758101828/